Tủ mạng, rack 6U-10U-12U-15U sâu D400, D600, D800

 
Phương thức thanh toán